Algemene voorwaarden

1.    Algemene bepalingen
1.1.    Beddelicious is een geregistreerd merk en een onderdeel van Sleeptrade
          Holding BV en de hieraan gelieerde BV Sleeptrade BV.
          Postadres: De Wel 4a, 3871 MV te Hoevelaken. Bereikbaar
          via telefoonnummer 085-0290107 en via e-mail naar 
          info@beddelicious.com.
1.2.    Sleeptrade Holding BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
          Flevo-, Gooi- en Eemland onder nummer 54239249. Op de websites
          Beddelicious.com en Beddelicious.nl kan de koper slaapkamer producten
          bestellen.
1.3.    Indien u een bestelling plaatst op de sites Beddelicious.com en
          Beddelicious.nl, krijgt Sleeptrade BV, uit hoofde van de levering van
          een bestelling, een vordering op u. Via een stille cessie, wordt deze
          vordering via Sleeptrade BV overgedragen aan een door u gekozen
          Beddelicious verkooppunt. U dient het resterende verschuldigde bedrag
          (na de gedane aanbetaling) bij aflevering direct aan de betreffende
          Beddelicious dealer te betalen.
1.4.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
          Beddelicious en Sleeptrade BV. Door het plaatsen van een bestelling 
          geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.


2.    Bestellen
2.1.    Bij de producten in de shop van Beddelicious wordt de volgende
          informatie gegeven:
          – Naam van het product
          – Prijs bij het product in de verschillende maten
          – Voornaamste specificaties van het product
          – Garantie op het product
2.2.    Een overeenkomst komt tot stand tussen een Beddelicious dealer
          en de koper en deze wordt afgesloten in het Nederlands.
2.3.    Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Beddelicious
          van de geplaatste bestelling. U ontvangt deze bevestiging door middel
          van een e-mail, waarin de door de koper bevestigde informatie en
          bestelling staat vermeld. Door het stand komen van de overeenkomst,
          gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het bevestigen van
          de koop middels het bestelformulier, verklaart de koper kennis te hebben
          genomen van de algemene voorwaarden en tevens hiermee akkoord te
          gaan.
2.4.    Als de overeenkomst wordt gesloten tussen Beddelicious dealer en de
         koper moet de 15% van het totaalbedrag worden overgemaakt naar het
         bankrekeningnummer op de bevestigingsmail, daarna wordt de order in
         productie genomen. De gekozen dealer zal daarna contact met u opnemen.
         Uw Beddelicious dealer bezorgt de bestelling, na afspraak, op de door u
         opgegeven locatie. U rekent, bij bezorging, direct af met de bezorgers of zorgt
         voor betaling vóór de bezorging. Informatie hierover ontvangt voorafgaande van de                           betreffende dealer.
2.5.    Bezorgadres wijzigen na bestelling.
         Indien het bezorgadres in opdracht van de koper gewijzigd dient te
         worden, dient de koper dit per e-mail te melden aan
         info@beddelicious.com. Het kan zijn dat hierdoor de afgesproken
         leverdatum in het geding komt en mogelijk opnieuw vast gesteld dient te
         worden.


3.    Betaling
3.1.    Nadat een bestelling is geplaatst ontvangt de koper een orderbevestiging.
          Op deze orderbevestiging staat welk bedrag de koper dient aan te betalen
          voordat de producten in productie worden genomen.
3.2.    Na ontvangst van de aanbetaling wordt de bestelling op maat
          geproduceerd. Het openstaande bedrag dient voor de aflevering of
          uiterlijk tijdens de aflevering volledig te worden voldaan. De koper
          ontvangt bij de aflevering de factuur van de door de koper gekozen
          Beddelicious dealer.
3.3.    Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de koper is de
          Beddelicious dealer van rechtswege en zonder verplichting van
          schadevergoeding ontheven van verplichting tot nakoming van de
          afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde
          artikelen.
3.4.    Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hier een
          andere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de
          vervaldag de wettelijke rente aan de Beddelicious dealer schuldig. Bij niet
          tijdige betaling is de koper verplicht tot vergoeding van de door de
          Beddelicious dealer gemaakte kosten voor invorderingen, waaronder
          begrepen kosten voor advocaten, incassobureaus en deurwaarders.
3.5.    Het eigendom van de door de Beddelicious dealer, reeds voor ontvangst
          van betaling, aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over
          indien de koper al hetgeen hij/zij uit hoofde van de koopovereenkomst is
          verschuldigd. Het risico ter zake de geleverde artikelen gaat echter reeds
          over op de koper vanaf het moment van aflevering.


4.    Levering en montage
4.1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2.    Vermelding van de levertermijn in de bevestigingsmail zijn indicatief,
          maar zullen zo goed mogelijk gerespecteerd worden. De door u gekozen
          Beddelicious dealer houdt u op de hoogte van de levertijd en maakt een
          afspraak voor de levering. Overschrijding van de levertermijn brengt
          Beddelicious niet in verzuim en Beddelicious kan niet aansprakelijk
          worden gesteld voor schade als gevolg van deze overschrijding.
4.3.    Indien het bestelde product niet voorradig is en door omstandigheden
          niet volgens de indicatie levertermijn geleverd kan worden, stelt
          Beddelicious of het aan haar verbonden verkooppunt de koper hiervan op
          de hoogte. 
 

5.    Bezorging en montage
5.1.    De koper dient zijn adresgegevens op de bevestigings-e-mail op juistheid
          te controleren. De klant verplicht zich om uiterlijk drie werkdagen voor de
          overeenkomen bezorgdatum onjuistheden of wijzigingen per e-mail door
          te geven.
5.2.    Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland en zijn kosteloos, met
          als uitzondering van de Waddeneilanden. Voor de Waddeneilanden wordt
          een bedrag van € 50,00 gerekend.
5.3.    Alle producten worden geleverd en, indien nodig, ingesteld door ervaren
          Beddenspecialisten die officiële dealers zijn van Beddelicious.
5.4.    De producten worden geleverd tot maximaal drie hoog. Indien er een lift
          aanwezig is, die voldoende ruimte biedt voor de bestelde producten, kan
          dit ook hoger zijn.
5.5.    Houdt er rekening mee dat u volumineuze producten heeft besteld welke
          mogelijk de bezorging kunnen bemoeilijken. Meldt dus vooraf per mail
          waar u mogelijk problemen verwacht, zodat dit vooraf met u afgestemd
          kan worden. Indien dit niet gebeurd en er bij bezorging tegen mogelijk
          kosten aangelopen wordt, dan bent u als koper hiervoor verantwoordelijk.
          Beddelicious en de aan haar gelieerde dealer zijn niet verantwoordelijk
          voor de eventuele gevolgen, als u ons niet tijdig op de hoogte heeft
          gebracht van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de levering.
5.6.    Indien gewenst kunnen de instelbare matrassen, zoals de Blocks M400, M500
          en de Exclusive bij u thuis kosteloos en naar persoonlijke voorkeur, door een
          ervaren dealer ingesteld en afgestemd worden. Hiervoor dienen de kopers wel zelf
          aanwezig te zijn.


6.    Garantie
6.1.    Beddelicious en de Beddelicious dealer garanderen dat de geleverde
          producten voldoen aan de eisen van normaal gebruik, betrouwbaarheid
          en duurzaamheid. 
6.2.    De Beddelicious garantievoorwaarden zijn terug te vinden op
          www.beddelicious.com/over-beddelicious/garantie/
6.3.    Om aanspraak te maken op garantie dient u te voldoen aan de volgende
          voorwaarden:
          – Middels een orderbevestiging of factuur aantonen dat u de koper bent
            van de betreffende producten.
          – Het product gebruikt is volgens de instructies en de regelgeving voor
            normaal gebruik
          – Een klacht binnen 14 dagen, nadat u het gebrek heeft ontdekt, per
            e-mail te melden aan de Beddelicious dealer.
6.4.    U kunt geen gebruik maken van de garantie indien:
          – Er sprake is van normale slijtage.
          – Er sprake is van onoordeelkundig gebruik.
          – Er beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid is opgetreden.
          – Er zonder toestemming van Beddelicious of de Beddelicious dealer
            werkzaamheden aan het product zijn aangebracht.
          – Er is sprake is van buitenaf komend onheil zoals, maar niet uitsluitend,
            natuurrampen, stroomuitval, blikseminslag, waterschade, etc.
          – Indien de originele inkoopfactuur of orderbevestiging niet kan worden
            overlegd. 


7.    Herroepingsrecht (Retour) en klachten
7.1.    Beddelicious en de Beddelicious dealers houden zich aan de wet
          Koop op Afstand. Het is echter zo dat producten zoals matrassen
          persoonlijk van aard zijn en daarbij een aantal Beddelicious matrassen
          tot stand worden gebracht op specificatie van de koper (deze worden
          ter plekke thuis ingesteld op de specifieke kenmerken van de koper).
          Voor de Beddelicious matrassen geldt geen herroepingsrecht. Er kan
          hiervoor wel aanspraak worden gemaakt op de omruil- en/of de
          instelgarantie www.beddelicious.com/over-beddelicious/garantie/
7.2.    Klachten
          Indien u een klacht heeft dan kan contact worden opgenomen met de
          Beddelicious dealer met wie de koopovereenkomst is gesloten. 


8.    Overmacht
8.1.    Indien er sprake is van overmacht zijn Beddelicious en
          Beddelicious dealers niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper
          na te komen en wordt verplichting opgeschort zolang de overmacht
          voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil
          onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar
          verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
          Voorbeelden van deze omstandigheden zijn onder meer, maar niet
          uitsluitend, brand, stakingen, bedrijfsstoringen, mankerende leveringen
          van toeleveranciers, etc. Daarnaast wordt onder overmacht ook
          storingen in netwerken en communicatiesystemen verstaan.


9.    Privacy
9.1.    Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk
          bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht,
          noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt met uitzondering van de
          gekozen dealer(s) waar u de product(en) en/of service heeft gekregen. De informatie
          die u verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
9.2.    Enkele formulieren verzoeken u om ons van persoonlijke informatie te
          voorzien (zoals naam, adres en e-mailadres). Het doel van het
          registreren van deze persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren
          van informatie aan onze bezoekers.
9.3.    Wij zullen naar aanleiding van een verzoek de gegevens van een
           geregistreerde bezoeker uit onze database verwijderen.

10.    Disclaimer
          Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke
          zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat 
          bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
          Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die
          worden ondernomen op basis van deze internetsite. Bepaalde
          verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door
          derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij
          dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of
          enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. 
          Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen
          uitsluitend toe aan Sleeptrade BV. of haar toeleveranciers. Behoudens 
          de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, maar
          niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
          zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sleeptrade BV.
 

11.    Copyright
          Het materiaal op deze site is beschermd door copyright.
          Ongeautoriseerd gebruik van materiaal op deze site is strikt verboden.
          Uitgezonderd aangegeven op deze website mag geen materiaal van
          deze website worden gekopieerd, verspreid, her-gepubliceerd,
          gereproduceerd of gedownload, gepresenteerd of overgedragen in welke
          vorm dan ook voor commercieel gebruik, zonder schriftelijke
          toestemming van Sleeptrade. U kunt materiaal van deze website allen
          kopiëren, printen of downloaden voor privé, niet commercieel gebruik.
          Deze toestemming eindigt automatisch indien u de voorwaarden van
          gebruik met betrekking tot deze site overtreedt.

Beddelicious

De matraswijzer

Wilt u weten welke lengte u nodig heeft voor uw matras en welke stevigheid het beste past bij uw slaaphouding, lengte en gewicht?